สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • link
 • คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  แบบสอบถามออนไลน์
  ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้
  โปรแกรม KSP Bundit
  สถาบันผลิตครูที่MOUกับคุรุสภา
  สถาบันที่ได้รับการรับรอง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
  ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ต่ออายุใบอนุญาต
  ครูอาวุโส
  คุรุสดุดี
  FAQ

แบบฟอร์มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แบบฟอร์มขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 
 
 • ประเภทครู คส.01.10 ClicK Download
 • ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา คส.01.20 ClicK Download
 • ประเภทผู้บริหารการศึกษา คส.01.30 ClicK Download
 • ประเภทศึกษานิเทศก์ คส.01.40 ClicK Download
 • ขอขึ้นทะเบียนฯสำหรับครูชาวต่างชาติ ClicK Download
 • ตัวอย่างหนังสือคำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน ClicK Download
 • แบบประเมินการสอน ClicK Download
 • ประเภทครู ClicK Download
 • ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ClicK Download
 • ประเภทผู้บริหารการศึกษา ClicK Download
 • ประเภทศึกษานิเทศก์ ClicK Download
 • บันทึกข้อความกรณีต่อใบอนุญาตหมดอายุฯ ClicK Download
 
 
 

แบบฟอร์มขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาต/เทียบโอนมาตรฐานความรู้

 

แบบฟอร์มขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาต

แบบฟอร์มเทียบโอนมาตรฐานความรู้

 
 
  
 • ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา คส.09.20 ClicK Download
 • ประเภทผู้บริหารการศึกษา คส.09.30 ClicK Download
 • ประเภทศึกษานิเทศก์ คส.09.40 ClicK Download
 • ประเภทครูชาวต่างชาติ คส.10 ClicK Download
 • หลักเกณฑ์การขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาต ClicK Download
 • ข้อบังคับของคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพฯ ClicK Download
 • ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ClicK Download
 • คำแนะนำการขอรับรองความรู้ ClicK Download
 • แบบคำขอเทียบโอน ClicK Download
 • แบบคำขอเทียบโอน กรณีวุฒิฯอื่น ที่มิใช่ของ ม.ราชภัฏ ClicK Download
 • ตัวอย่างแบบกรอกแบบฟอร์มเทียบโอน 1 ClicK Download
 • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเทียบโอน 2 ClicK Download
 • แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทียบโอน ClicK Download

 

 แบบฟอร์มอื่นๆ


แบบฟอร์มสำหรับใบอนุญาตชำรุด/สุญหาย
/ขอแก้ไขข้อมูล

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • คศ. 06 ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบอนุญาต ClicK Download
 • บันทึกถ้อยคำ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ClicK Download
 • คศ.04 ใบปฏิบัติการสอน ClicK Download
 • คศ.05 หนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียน ClicK Download
 • คศ.07 แบบคำขอแปลใบอนุญาต ClicK Download
 • แบบคำขอคืนค่าธรรมเนียม ClicK Download
 • แบบชำระเงิน ผ่าน ปณ. Pay at post ClicK Download
 • หนังสือมอบฉันทะรับใบอนุญาต ClicK Download
 • เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ClicK Download
 • แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ClicK Download
 • แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ClicK Download
© 2005-2014 | [ Control Panel ]